Često postavljana pitanja

Osnovni tehnički uslov za korišćenje portala je korišćenje pretraživača Google Chrome.

Za elektronsko potpisivanje dokumenata i elektronskih prijava potrebno je da preuzmete i instalirate softver za rad sa certifikatima, kao i Chrome ekstenziju za digitalno potpisivanje prijava.

Za korišćenje svih usluga sa portala neophodna je registracija korisničkog naloga.

Za sve usluge, osim za naručivanje potvrda bez zaštićenih podataka iz Registra, potrebno je posjedovati neki od kvalifikovanih digitalnih certifikata, izdatih od strane ovlašćenih certifikacionih tijela u Crnoj Gori. Za sada, podržano je korišćenje certifikata Pošte Crne Gore i certifikata koji se nalaze na novoj ličnoj karti crnogorskih građana.
Za podnošenje prijave za promjenu postojećeg privrednog subjekta i za naručivanje potvrda koje uključuju zaštićene podatke iz Registra, mora se posjedovati kvalifikovani digitalni certifikat ovlašćenog lica tog pravnog lica.

Prijavu na portal korisnik vrši unosom kredencijala koje je upisao prilikom registracije (username i password). Ukoliko je korisnik zaboravio lozinku, može da iskoristi funkcionalnost resetovanja lozinke – sistem mu u tom slučaju na mail adresu koju je registrovao u nalogu šalje link za promjenu lozinke, nakon čega korisnik unosi novu lozinku.

Klikom na dugme Prijava u gornjem desnom uglu ekrana, odabrati link Napravite nalog. Nakon unosa obaveznih podataka, klikom na dugme Napravi nalog korisnik dobija obavještenje da je nalog uspješno kreiran i da treba izvršiti njegovu aktivaciju. Link za verifikaciju naloga poslat je korisniku na mail koji je unio prilikom registracije. Klikom na link iz mail-a, korisnik potvrđuje da je unesena e-mail adresa ispravna i može pristupiti svom nalogu.

Promjena naloga se vrši putem opcije Upravljanje nalogom->PromijeniU dijelu promjene naloga, korisniku je omogućeno da izvrši promjenu podataka koje je unio priliko registracije naloga. Korisničko ime nije moguće mijenjati. Takođe, nije moguće mijenjati ime i prezime korisnika koji ima makar jedan registrovan certifikat.

Promjena lozinke se vrši putem opcije Upravljanje nalogom->Promijeni lozinku. Za promjenu lozinke, potrebno je da korisnik unese i staru i novu lozinku.

Da bi korisnik registrovao digitalni certifikat, mora pristupiti Portalu korišćenjem istog. Registracija certifikata se obavlja u dijelu Upravljanje nalogom->Registrovani certifikati. Sistem prepoznaje certifikat kojim se korisnik prijavio, i nudi ga u prozoru za registraciju certifikata.
U zavisnosti od toga ko je izdavalac digitalnog certifikata, biće ponuđena različita polja za unos.
Ukoliko je izdavalac certifikata Pošta Crne Gore, obavezan je unos jmbg-a korisnika, a za certificate izdate ovlašćenom licu pravnog lica obavezan je i unos PIB-a tog pravnog lica. Prilikom registracije certifikata, vrši se provjera da li unešeni jmbg odgovara certifikatu. U slučaju da unešeni jmbg nije odgovarajući, nije moguće izvršiti registraciju certifikata.
Ukoliko je u pitanju certifikat koji se nalazi na novoj ličnoj karti crnogorskih građana, nije potreban unos dodatnih podataka, već se podaci o korisniku automatski preuzimaju.

Ukoliko je korisnik registrovao certifikat ovlašćenog lica pravnog lica, omogućeno mu je da za to pravno lice ovlasti drugo lice za određene akcije na Portalu. Stepen ovlašćenja definiše korisnik. Dodjelom tipa ovlašćenja Izdavanje dokumentacije, omogućava drugom licu da na Portalu za navedeno pravno lice podnosi zahtjeve za izdavanje dokumentacije sa zaštićenim podacima. Ukoliko mu dodijeli tip ovlašćenja Promjena podataka + izdavanje dokumentacije, omogućava drugom licu da na Portalu za navedeno pravno lice podnosi prijave za registraciju promjene podataka tog pravnog lica, kao i zahtjeve za izdavanje dokumentacije sa zaštićenim podacima. Ovlašćenje je moguće ograničiti vremenski, a moguće ga je u svakom trenutku i ukinuti. Hronologija dodjele ovlašćenja se čuva trajno u bazi podataka – jednom dodijeljeno ovlašćenje nije moguće obrisati već samo ukinuti.

Postupak osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) definisan je Zakonom o privrednim društvima.

Prilikom registracije jednočlanog d.o.o. sa minimalnim osnivačkim ulogom od 1€, čiji je osnivač ujedno i podnosilac prijave, potrebno je:

 Korak 1. Uraditi Odluku o osnivanju preduzeća u Word-u i potpisati je digitalnim certifikatom lica koje podnosi prijavu. Preuzmite primjer Odluke o osnivanju. Uputstvo za digitalno potpisivanje Word dokumenta možete preuzeti ovdje

 Korak 2. Uraditi Statut preduzeća u Word-u i potpisati ga digitalnim certifikatom lica koje podnosi prijavu. Preuzmite primjer Statuta za jednočlano društvo . Uputstvo za digitalno potpisivanje Word dokumenta možete preuzeti ovdje

 Korak 3 Popuniti podatke na prijavi za registraciju, priložiti pripremljenu dokumentaciju iz prethodnih koraka i potpisati prijavu digitalnim certifikatom lica koje podnosi prijavu.

Postupak promjene podataka društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) definisan je Zakonom o privrednim društvima.

Prilikom promjene adrese/kontakta d.o.o., potrebno je:

 Korak 1. Uraditi Odluku o promjeni adrese/kontakta u Word-u i potpisati je digitalnim certifikatom. Preuzmite primjer Odluke o promjeni adrese/kontakta. Uputstvo za digitalno potpisivanje Word dokumenta možete preuzeti ovdje

 Korak 2. Promijeniti Statut preduzeća u Word-u i potpisati ga digitalnim certifikatom. Uputstvo za digitalno potpisivanje Word dokumenta možete preuzeti ovdje

 Korak 3 Uplatiti na račun Poreske uprave 5,00 eura.

 Korak 4 Uplatiti na račun Službenog lista CG 12,00 eura.

 Korak 5 Popuniti podatke na prijavi za registraciju, priložiti pripremljenu dokumentaciju i dokaze o izvršenoj uplati iz prethodnih koraka i potpisati prijavu digitalnim certifikatom lica koje podnosi prijavu.

Postupak promjene podataka društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) definisan je Zakonom o privrednim društvima.

Prilikom promjene osnovne djelatnosti d.o.o., potrebno je:

 Korak 1. Uraditi Odluku o promjeni osnovne djelatnosti u Word-u i potpisati je digitalnim certifikatom. Preuzmite primjer Odluke o promjeni osnovne djelatnosti. Uputstvo za digitalno potpisivanje Word dokumenta možete preuzeti ovdje

 Korak 2.  Promijeniti Statut preduzeća u Word-u i potpisati ga digitalnim certifikatom. Uputstvo za digitalno potpisivanje Word dokumenta možete preuzeti ovdje

 Korak 3 Uplatiti na račun Poreske uprave 5,00 eura.

 Korak 4 Uplatiti na račun Službenog lista CG 12,00 eura.

 Korak 5 Popuniti podatke na prijavi za registraciju, priložiti pripremljenu dokumentaciju i dokaze o izvršenoj uplati iz prethodnih koraka i potpisati prijavu digitalnim certifikatom lica koje podnosi prijavu.


Podaci za prijavu
Adresa prebivališta
;